KÁCENÍ STROMŮ NA ZAHRADĚ – MOŽNOSTI A ÚŘEDNÍ NUTNOSTI

Každý, kdo chce kácet, se musí řídit zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde se mj. říká:

Žádost o povolení ke kácení stromů podává vlastník pozemku, případně nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, kde dřeviny rostou. Písemná žádost se podává na příslušný městský úřad.

Doklady k žádosti musí obsahovat:
– jméno a adresu žadatele;
– doklad o vlastnictví pozemku;
– specifikaci dřevin (počet a druh), při větším počtu dřevin i situační plánek;
– udání obvodu kmene stromů ve výšce 130 centimetrů nad zemí;
– stručné zdůvodnění žádosti.

O příslušný formulář lze požádat na úřadě, případně žádost sepište svými slovy. Podejte ji na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu. Do 90 dnů musíte dostat vyrozumění, po jehož doručení vám běží patnáctidenní lhůta pro případné odvolání.
Písemnou žádost ke kácení stromů nemusíte podávat, pokud je jejich odstranění nutné z důvodů pěstebních či zdravotních. To samé platí pro stromy mimo les, jestliže obvod jejich kmene ve výšce sto třicet centimetrů nad zemí nepřesáhne osmdesát centimetrů.
V případech, kdy žádost není nutná, podáváte pouze oznámení

Budete-li kácet vzrostlé keřové porosty do plochy 40 metrů čtverečních, stačí stejně jako ve výše uvedených případech pouze písemné oznámení na úřad příslušející k lokalitě, kde dřeviny rostou, a to nejméně patnáct dnů předem.

V případě kácení stromů ohrožujících bezpečnost a životy nebo hrozících způsobením škody, podáváte také jen písemné oznámení, a sice do patnácti dnů od provedení kácení. V době živelných pohrom, kdy je nutné jednat bezodkladně, se písemnostmi nezatěžujte.