Archiv pro měsíc: Červen 2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPĚT ZPŘÍSNÍ PRAVIDLA PRO KÁCENÍ STROMŮ V ZAHRADÁCH

Mf Dnes uvedla ve svém článku z 23. května 2014, že se MŽP chystá napravit úpravu vyhlášky o kácení vzrostlých stromů s průměrem větším než 25,5 cm (prsní výška). Vyhláška by měla začít platit nejpozději v září. V článku se uvádí:

Do vzrostlých stromů v za­hradách se zakously pily. Lidé jich likvidují stovky. Stěžují si na to úřa­dy, ochránci přírody i sousedé: Ale­spoň to tvrdí Ministerstvo životní­ho prostředí. Jeho šéf Richard Bra­bec (ANO) proto chystá úpravu vy­hlášky, kterou prosadil v polovině loňského července tehdejší minis­tr Tomáš Chalupa (ODS). Ta mimo jiné přinesla nevídanou změnu – majitelé soukromých za­hrad nemusí žádat o povolení stro­my pokácet. „Musíme respektovat soukromé vlastnictví. Ma­jiteli nesmí nikdo diktovat, jak se má na svém pozem­ku ke svému majetku chovat. Péče o zahradu se plně svěřuje do jeho ru­kou,“ argumentoval tehdy Chalupa s přesvědčením, že lidé nebudou svůj majetek bezmyšlenkovitě ničit. Mnozí si oddechli, že odpadlo otravné martyrium s úřady.

Nyní však ministerstvo hovoří o nekontrolovatelném kácení. „Ze­jména do vilových čtvrtí měst se za poslední rok citelně zakousl zub pily. Právě v těchto místech větši­nou chybí ostatní veřejná zeleň,“ říká Brabcův náměstek pro ochra­nu přírody Vladimír Dolejský.

Chalupa však nesouhlasí a je přesvědčen, že dosud platná vy­hláška byla správným a vyváže­ným krokem. „K žádnému masivní­mu kácení nedošlo. Naopak se sní­žila byrokratická zátěž slušných a zodpovědných lidí i úřadů,“ tvrdí. MF DNES se proto obrátila na některá česká města, aby zjistila, jaká je jejich zkušenost.

„Víme o zhruba 30 chybějících stro­mech, jejichž skácení nebylo dříve povoleno. Jedná se o lípy, břízy, ja­vory, modříny a duby o obvodech kmene od 80 do 280 centimetrů. K významnému úbytku zeleně došlo ve vilových čtvrtích či u bytových domů s uzavřený­mi vnitrobloky,“ říká vedou­cí odboru životního prostře­dí  českobudějovického magistrátu Svatopluk Mika. Rovněž však dodává, že zjistit, kolik stromů skuteč­ně zmizelo, lze jen pohle­dem ze silnice či z letadla. „Ale předpokládáme, že zmi­zely řádově desítky až stovky stromů. Usuzujeme tak z velkého množství dotazů, které řešíme.“ Mluvčí jihlavského magistrátu Ra­dek Tulis pak podotýká, že vědí o dvou případech, kdy úředníci v mi­nulosti odstranění stromu neschvá­lili a dnes, už bez nutnosti povolení, jej vlastník skácel. „Zatím jsme neza­znamenali žádné masivní kácení dřevin, i když minimálně v jednom případě se jedná o velmi hodnotný strom, jehož další existence je pou­ze v rukou vlastníků,“ upozorňuje Tulis. Na druhou stranu třeba v Olo­mouci dle mluvčí města Radky Štěd­ré žádné stížností nezaznamenali.

Odborníci však „Chalupově vyhláš­ce“ vytýkají ještě pro laiky poně­kud nepřehlednou charakteristi­ku, co to vlastně zahrada je. Vyhláš­ka jí rozumí pozemek, který musí být oplocen pevným plotem a ne­smí být přístupný veřejnosti. Rov­něž se musí rozkládat u bytového nebo rodinného domu, a to v zá­stavbě obce. Třeba pozemek u cha­lupy či v zahrádkářské kolonii tedy zahradou není.

Obecní úředníci tak prý momen­tálně sice řeší méně žádostí o káce­ní – v případě Českých Budějovic o 20 procent – ale zase se na ně obra­cejí desítky lidí, kteří výkladu termí­nu „zahrada“ nerozumí. A řešení? Novela zákona. O podrobnostech je podle ministerstva ještě předčas­né hovořit – do meziresortnflio při­pomínkového řízení půjde až 15. června. „Nicméně se budeme snažit vypustit definici zahrady a sa­mozřejmě omezit neregulované ká­cení v zahradách,“ popisuje mluvčí resortu Dominika Pospíšilová.

Návrh nabízí i Mika z českobudějovické radnice. Podle něj by z pohledu snížení administrativní zátěže a zajištění ochrany dřevin bylo rozumné, aby existovala výjimka pro ovocné stromy v zahradách. „Tím dojde ke zjednodušení parametrů výjimky a začne platit také pro zahrádkářské kolonie, kde je stejně zákon porušován a těžko se provádí kontrola. Pro občany bude nastavena jasná podmínka bez možnosti omylu,“ dodává a zároveň tím naráží na fakt, že lidé často na zákony nedbají a kácejí načerno.                                                                                         Pavel Švec